VỀ HỘI NƯỚC

Về Hội Nước & Môi Trường

Hội Nước và Môi Trường Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ tháng 02 năm 1990 (tên tiếng anh Ho Chi Minh City Association for Water and Environment – HAWE). Tiền thân là Hội khoa học kỹ thuật về nước và môi trường nước TP Hồ Chí Minh. Hội là thành viên của Liên hiệp các hội KHKT thành phố Hồ Chí Minh và là hội viên tập thể của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam.

Từ khi thành lập đến nay, Hội đã có nhiều đóng góp vào công tác bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và công tác đào tạo nhân sự chuyên ngành nước và môi trường trên địa bàn Tp. HCM và các địa phương lân cận.

Mục Tiêu

Tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ ở trong nước, tri thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài theo những quy định trong điều lệ hội.

Chuyên môn tập trung vào lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường như cấp thoát nước, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên,… Hoạt động của Hội thông qua các hình thức tham gia phản biện xã hội, đề xuất các ý kiến đóng góp tích cực, tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật, tham gia trong xây dựng chính sách chiến lược bảo vệ môi trường, tham gia trong đào tạo – huấn luyện,…

Chức Năng Hoạt Động

1. Nghiên cứu khoa học
– Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các nhiệm vụ khoa học công nghệ về cấp thoát và bảo vệ môi trường cấp Nhà Nước, cấp Bộ, cấp Địa Phương
– Nghiên cứu công nghệ và thiết bị xử lý bảo vệ môi trường; Nghiên cứu phát triển bền vững cho các vùng đô thị, nông thôn và các vùng công nghiệp; Nghiên cứu các dự án bảo vệ môi trường cộng đồng.
– Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng công nghệ mới thuộc lĩnh vực môi trường; Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Khoa học môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và thông tin địa lý trong lĩnh vực quy hoạch, quản ký và bảo vệ tài nguyên môi trường.
– Sản xuất thử nghiệm công nghệ môi trường, chế phẩm sinh học, hóa học lĩnh vực bảo vệ môi trường; sản xuất phần mềm và phầ cứng trên cơ sở kết quả nghiên cứu.

2. Dịch vụ khoa học – công nghệ và hỗ trợ phát triển
– Tư vấn thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý chất thải và hệ thống cấp thoát nước đô thị và nông thôn
– Quan trắc, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo cấp thoát nước.
– Thẩm định và chuyển giao công nghệ môi trường
– Tư vấn quản lý dự án cấp thoát nước và xử lý môi trường
– Đào tạo và huấn luyện tăng cường và phát triển nguồn nhân lực về quản lý môi trường; công nghệ môi trường; công nghệ cấp thoát nước
– Thực hiện các phản biện cho các dự án cấp thoát nước và dự án bảo vệ môi trường
– Lập dự án bảo vệ môi trường, phân tích chỉ tiêu môi trường, thiết kế, chế tạo và lắp đặt, kiểm định các công trình và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường, khai thác xử lý và cung cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý khí thải và tiếng ồn, thu gom và xử lý chất thải rnắ, chất thải nguy hại, xử lý ô nhiễm và quản lý chất thải đô thị và công nghiệp
– Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nêu trên

3. Sản xuất
Sản xuất thử nghiệm các thiết bị bảo vệ môi trường, sản xuất các sản phẩm bảo vệ môi trường và các sản phẩm từ nguồn chất thải.

4. Hợp tác
Hợp tác và liên kết trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký

BAN CHẤP HÀNH HỘI NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM

Đối Tác & Đơn Vị Liên Kết