TS. Phan Thu Nga

TS. Phan Thu Nga

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường & Biển - RES

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: TS, 38 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường đô thị và KCN, ĐTM, đào tạo, Quản lý KHCN

PCT + TKK – Hội Nước và Môi trường TP.HCM
Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường & Biển – RES