TS. Nguyễn Trung Việt

TS. Nguyễn Trung Việt

Nguyên chánh văn phòng BĐKH Tp. Hồ Chí Minh

P

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: TS., 39 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Giảng dạy, Cấp thoát nước, Xử lý chất thải, Biến đổi khí hậu

Nguyên chánh văn phòng BĐKH Tp. Hồ Chí Minh
Phó chủ tịch Hội Nước và Môi trường Tp.HCM