TS. Nguyễn Thị Thanh Mỹ

TS. Nguyễn THị Thanh Mỹ

Phó GĐ - Sở TN& MT Tp. Hồ Chí Minh

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: TS, 27 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Kỹ thuật môi trường, Quản lý và bảo vệ hợp lý tài nguyên; Quản lý NN lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước, khoáng sản.

Phó GĐ – Sở TN& MT Tp. Hồ Chí Minh
Trưởng Ban Kiểm tra Hôi Nước và Môi Trường Tp.HCM