TS. Lê Anh Kiên

TS. Lê Anh Kiên

Viện trưởng Viện Nhiệt đới Môi trường

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: TS, 20 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ Hóa học, công nghệ môi trường

Viện trưởng Viện Nhiệt đới Môi trường