TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai

TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai

Giám đốc Trung tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường ETM

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: TS, 30 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn thiết kế, quan trắc và phân tích MT, Tư vấn BVMT

Giám đốc Trung tâm Công Nghệ và Quản Lý Môi Trường ETM