THS. Vũ Phá Hải

THS. Vũ Phá Hải

Giám đốc – Công ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Xanh

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: ThS, 25 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực chuyên môn: Xử lý nước cấp, nước thải, chuyên gia về màng lọc sinh học

Giám đốc – Công ty Cổ Phần Môi Trường Công Nghệ Xanh