Ths. Hoàng Ngọc Tùng

Ths. Hoàng Ngọc Tùng

Giám đốc Công ty TNHH ĐT XD & CNMT Dương Nhật

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: ThS., 20 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn thiết kế, Xử lý nước thải

Giám đốc Công ty TNHH ĐT XD & CNMT Dương Nhật