Ths. Diệp Nguyên Thịnh

Ths. Diệp Nguyên Thịnh

Phó GĐ - Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị TP. Hồ Chí Minh

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: Ths, 20 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Cấp thoát nước, Xử lý nước thải

Phó GĐ – Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị TP. Hồ Chí Minh