ThS. Bùi Thị Lan Hương

ThS. Bùi Thị Lan Hương

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xử Lý Năng Lượng Sinh Học

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: ThS , 34 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn thiết kế, Xử lý chất thải, Tư vấn BVMT

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xử Lý Năng Lượng Sinh Học
Uỷ viên BTV Hôi Nước và Môi Trường Tp.HCM