PGS. TS. Phùng Chí Sỹ

PGS. TS. Phùng Chí Sỹ

Giám đốc - Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC)

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: PGS TS, 38 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn thiết kế, Xử lý chất thải, Tư vấn BVMT

Giám đốc – Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC)
Uỷ viên BTV Hôi Nước và Môi Trường Tp.HCM