PGS. TS. Phạm Hồng Nhật

PGS. TS. Phạm Hồng Nhật

Khoa Môi trường & CNSH, Trường ĐH công nghệ thực phẩm TP. HCM

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: PGS. TS., 35 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Giảng dạy, quan trắc và phân tích MT, Xử lý chất thải, Tư vấn BVMT

Khoa Môi trường & CNSH, Trường ĐH công nghệ thực phẩm TP. HCM