PGS. TS. Nguyễn Đình Tuấn

PGS. TS. Nguyễn Đình Tuấn

PCT TT – Hội Nước và Môi trường TP. HCM

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: PGS. TS, 41 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Tư vấn thiết kế, Xử lý chất thải – khí thải- âm học, Tư vấn BVMT

PCT TT – Hội Nước và Môi trường TP. HCM
GV – Trường ĐH Hoa Sen Tp. HCM.