PGS. TS. Mai Tuấn Anh

PGS. TS. Mai Tuấn Anh

Trưởng phòng khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: PGS. TS 30 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực chuyên môn: Giảng dạy, quan trắc và phân tích MT, tư vấn BVMT, quản lý nhà nước

Trưởng phòng khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu, Sở TN&MT  TP. HCM