KS. Bùi Trọng Hiếu

KS. Bùi Trọng Hiếu

Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH một thành viên môi trường Đô thị TP. HCM

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: KS, 30 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý doanh nghiệp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải.

Chủ tịch Hội đồng thành viên – Công ty TNHH một thành viên môi trường Đô thị TP. HCM