GS. TS. Phan Đình Tuấn

GS. TS. Phan Đình Tuấn

Hiệu trưởng - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: GS. TS., 37 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Xây dựng quá trình, thiết bị, điều khiển công nghệ hoá học, vật liệu, môi trường và năng lượng

Hiệu trưởng – Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM