GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng

GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng

Phó GĐ - Sở Khoa học và công nghệ TP. HCM

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: GS. TS., 28 năm

Lĩnh vực chuyên môn: Giảng dạy, Hải dương học, tư vấn BVMT, Quản lý nhà nước về KHCN

Phó GĐ – Sở Khoa học và công nghệ TP. HCM