GS. TS. Lê Thanh Hải

GS. TS. Lê Thanh Hải

Viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG TP. HCM

Học hàm, học vị, năm kinh nghiệm: GS TS, 28 năm kinh nghiệm

Lĩnh vực chuyên môn: Giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn BVMT, công nghệ và quản lý CTNH, SXSH

Viện trưởng, Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG TP. HCM