Nghiên Cứu và Ứng Dụng

Giới Thiệu

Nhiều thành viên và tổ chức thuộc hội đã thực hiện nhiều đề tài dự án lớn trong nước đặc biệt tại TP HCM và các tỉnh phía Nam liên quan đến các lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường, công nghệ xử lý ô nhiễm nước, khí, quản lý chất thải rắn, sinh thái công nghiệp, biến đổi khí hậu,… Kết quả nghiên cứu có hiệu quả cao về tính khoa học và khả thi trong ứng dụng, góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường TP. HCM.

Kết quả khảo sát 19 hội viên thuộc hội trong tháng 10, 11/2017 trong 5 năm (2013-2017) như sau:

+ Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp: 240 đề tài, trong đó có 38 đề tài liên kết với nước ngoài.

+ Chuyển giao 52 đề tài.

+ Tham gia chủ tịch hội đồng, phản biện, ùy viên trong các hội đồng khoa học thẩm định công nghệ: 268 lần (chưa kể phản biện báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư, phế liệu,…).

+ Tham gia hội thảo, tọa đàm chuyên ngành: 227 lần.

+ Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín: 235 bài trong đó có 79 bài được đăng trên tạp chí uy tín của quốc tế và 167 bài báo đăng trên các kỷ yếu hội thảo khoa học.

+ Xuất bản sách: 20 sách (từ cá nhân các hội viên).

+ Hoạt động tham gia Hội Thi Sáng Tạo Kỹ Thuật: tham gia là chuyên gia khi được mời.

Các Hoạt Động Khác

+ Hội tham gia tổ chức 05 hội thảo/tọa đàm: “Khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”. “Quản lý chất thải rắn TP. HCM” cùng đại học bách khoa TP.HCM. Tổ chức 01 buổi sinh hoạt học thuật chuyên đề ĐTM tại Viện Môi Trường và Tài Nguyên. Hội thảo công nghệ xử lý nước thải cùng Sở TN&MT TP. HCM. Phối hợp viện Môi trường và tài nguyên – ĐHQG TP. HCM và công ty Hàn Quốc tổ chức hội thảo về công nghệ xử lý nước thải trong tháng 11/2017.

+ Tham gia hội thảo: Hội viên PGS.TS Nguyễn Phước Dân, PGS.TS Bùi Xuân Thành và TS. Phan Thu Nga viết tham luận tham gia hội thảo: tình hình môi trường nước sông, kênh rạch TP. HCM năm 2015; TS. Ngô Hoàng Văn, ThS. Nguyễn Ngọc Thiệp tham gia và viết tham luận cho hội thảo 40 năm thoát nước chống ngập TpHCM; TS. Phan Thu Nga viết tham luận “Nữ trí thức tham gia nghiên cứu khoa học ở TP. HCM” trong hội thảo của hội nữ trí thức VN và TP. HCM tổ chức năm 2016, PGS. Phùng Chí Sỹ và PGS. Đinh Xuân Thắng báo cáo tham luận tại hội nghị chuyên đề “kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công đốt – phát điện” tháng 11/2017 do UBND TP. HCM tổ chức,…

+ Tham gia Hội thảo đề tài “Xây dựng đội ngũ trí thức khoa học- công nghệ ở TP.Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do LHH tổ chức ngày 28/02/2017. Tại Hội thảo, PGS.TS. Phùng Chí Sỹ, Hội nước và Môi trường trình bày báo cáo “Thực trạng, xu hướng và giải pháp phát triển đội ngữ trí thức khoa học-công nghệ TP.HCM”.

+ Tham gia Hội thảo đề tài “Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” với chủ đề “Phương pháp luận và kỹ thuật tính toán chỉ số PTBV tại TP. Hồ Chí Minh” do LHH tổ chức ngày 11/05/2017. Tại Hội thảo, PGS.TS. Phùng Chí Sỹ, Hội nước và Môi trường trình bày 3 báo cáo “Tổng quan tình hình nghiên cứu PTBV”, “Hoàn thiện hệ thống các chỉ thị, chỉ số PTBV phù hợp điều kiện TP. HCM” và “Phương pháp luận và kỹ thuật tính toán chỉ số PTBV lĩnh vực tài nguyên, môi trường”.

+ Tổ chức tọa đàm về các giải pháp chống ngập do KS. Vũ Hải đề xuất vào tháng 01/2018.

+ Hoàn thiện báo cáo kết thúc giữa kỳ đề tài “Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới phát triển bền vững”. Đề tài kết thúc giữa kỳ do nguyện vọng của chủ nhiệm đề tài và LHH KHKT TP.HCM

+ Tiếp tục tham gia đề tài “Nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế – xã hội của biến đổi khí hậu; xây dựng chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó ngập lụt; nâng cao năng lực quan trắc, dự báo ngập lụt”.