Dịch Vụ Tư Vấn – Chuyển Giao và Đào Tạo

– Tư vấn thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý chất thải và hệ thống cấp thoát nước đô thị và nông thôn
– Quan trắc, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu môi trường, lập báo cáo hiện trạng môi trường, báo cáo cấp thoát nước.
– Thẩm định và chuyển giao công nghệ môi trường
– Tư vấn quản lý dự án cấp thoát nước và xử lý môi trường

– Đào tạo và huấn luyện tăng cường và phát triển nguồn nhân lực về quản lý môi trường; công nghệ môi trường; công nghệ cấp thoát nước

– Thực hiện các phản biện cho các dự án cấp thoát nước và dự án bảo vệ môi trường

– Lập dự án bảo vệ môi trường, phân tích chỉ tiêu môi trường, thiết kế, chế tạo và lắp đặt, kiểm định các công trình và thiết bị xử lý chất thải bảo vệ môi trường, khai thác xử lý và cung cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, xử lý khí thải và tiếng ồn, thu gom và xử lý chất thải rnắ, chất thải nguy hại, xử lý ô nhiễm và quản lý chất thải đô thị và công nghiệp

– Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nêu trên