Làm việc với hội xây dựng và hội Môi trường TP. Hải Phòng

Làm việc với hội xây dựng và hội Môi trường TP. Hải Phòng về kinh nghiệp xử lý rác tại TP. HCM và các lĩnh vực có liên quan khác ngày 05/11/2019 tại văn phòng Hội.