Ký kết hợp tác với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Đồng Nai

Ngày 22/12/2018: Hội Nước và Môi trường TP.HCM ký kết hợp tác với Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Đồng Nai “Phối hợp hành động bảo vệ thiên nhiên và môi trường phục vụ phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 và đến 2025”, với các nội dung: tuyên truyền giáo dục, hội nghị, hội thảo; tư vấn, phản biện, giám định xã hội; tư vấn và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.