Ban Quản Lý Quỹ

I. NHÂN SỰ BAN QUẢN LÝ QUỸ

1. Trưởng ban: PGS TS Nguyễn Đinh Tuấn
2. Thành viên: Ths Lâm Minh Tuấn
3. Thư ký: Ths Nguyễn Ngọc Thiệp

II. HỘI ĐỒNG XÉT BÌNH CHỌN

1. PGS TS NGUYỄN ĐINH TUẤN
2. GS TS NGUYỄN VĂN PHƯỚC
3. THS LÂM MINH TUẤN
4. PGS TS NGUYỄN PHƯỚC DÂN
5. TS PHAN THU NGA

Thư ký hội đồng: Ths Nguyễn Ngọc Thiệp