Thông Báo Hôi Viên

Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2022 – 2025

Ngày 19/5/2022, UBND Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thông tin đính kèm

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.