Đại hội đại biểu

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM LẦN THỨ VIII NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(LHH-TPHCM) Ngày 24 và 25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với chủ đề: “Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khoá VII, cho biết: trong suốt 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã có những bước phát triển quan trọng và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; bảo vệ môi trường; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức; phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo; động viên quần chúng tham gia các hoạt động sáng tạo KH&CN, tôn vinh trí thức; hợp tác trong và ngoài nước.

Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức KH&CN và đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính Phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đội ngũ trí thức Việt Nam đã và đang ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về lượng lẫn về chất, có tinh thần tự tin và khả năng hội nhập ngày càng lớn vào các sân chơi tầm cỡ khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Tích cực tham gia thực hiện mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, an ninh.

Từ khi thành lập năm 1983 đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong nước và ở nước ngoài, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia, phát triển kinh tế – xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Liên hiệp các Hội KH&KTViệt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh, với 152 hội thành viên, tập hợp hơn 3,7 triệu hội viên; hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú. Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập và các phần thưởng cao quý khác.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã có bước phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát triển hệ thống từ trung ương đến các tỉnh, thành phố, là môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức chính trị, trách nhiệm công dân trong các tổ chức hội; trở thành địa chỉ tri thức tin cậy của Đảng, Nhà nước trong việc tham mưu những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) đã bầu 192 người vào Hội đồng Trung ương, trong đó có 27 người vào Đoàn Chủ tịch.

Cựu chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là GS. TSKH Đặng Vũ Minh được đại hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch danh dự của liên hiệp hội, tiếp tục cố vấn cho hoạt động của liên hiệp hội khóa mới.

Đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM

Về phía đoàn TP.HCM tham gia có 5 đại diện: GS.TS. Nguyễn Văn Phước – Chủ tịch Liên hiệp Hội TP.HCM, PGS.TS. Nguyễn Thế Nghĩa – Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp Hội TP.HCM, PGS.TS. Dương Hoa Xô – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội TP.HCM, ông Dương Nam – Tổng thư ký Liên hiệp Hội TP.HCM và GS.TS. Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Khoa học và Kỹ thuật Thuỷ Lợi TP.HCM.

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Hội TP.HCM được Đại hội bầu là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025. GS.TS Nguyễn Văn Phước và PGS.TS. Dương Hoa Xô – Liên hiệp các Hội KH&KT TP.HCM cùng tham gia Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nguồn: Tổng hợp từ www.vusta.vn

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.