THÔNG BÁO HỘI VIÊN

Đối Tác & Đơn Vị Liên Kết

Lĩnh Vực Hoạt Động

Nghiên Cứu Và Ứng Dụng

Nhiều thành viên, tổ chức thuộc hội thực hiện nhiều đề tài dự án lớn trong nước đặc biệt tại TPHCM, các tỉnh phía Nam

Phản Biện Xã Hội Nghề Nghiệp

Hội cử nhân sự tham dự (ủy viên hội đồng thẩm định) và đóng góp ý kiến đến hội đồng thẩm định một số dự án, đề án

Hợp tác

Những hoạt động liên kết với các Hội bạn trong Liên hiệp Hội, với Liên hiệp Hội các tỉnh trong khu vực

Dịch Vụ Tư Vấn - Chuyển Giao Và Đào Tạo

Tư vấn thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý chất thải và hệ thống cấp thoát nước đô thị và nông thôn

Mục Tiêu

Tập hợp, đoàn kết

Tập hợp, đoàn kết các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Tài nguyên nước

Chuyên môn tập trung vào lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường

Phản biện xã hội

Tham gia phản biện xã hội, đề xuất các ý kiến đóng góp tích cực

Nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Bảo vệ môi trường

Tham gia trong xây dựng chính sách chiến lược bảo vệ môi trường

Đào tạo – Huấn luyện

Tham gia trong đào tạo – huấn luyện

BAN CHẤP HÀNH HỘI NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM